Realcode

Licenza

Os contidos desta web están liberados todos eles coa licenza Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0, que permite que sexan reproducidos, modificados ou distribuídos sempre que se cite a súa orixe e se libere o contido coa mesma licenza.


Non se acollen dentro desta licenza, e están suxeitos a copyright os seguintes contidos:

  • O logo de Real Code, creado por Pancho Lapeña
  • Os logos dos respectivos grupos de investigación
  • Calquera outro texto que se presente como arquivo anexo, que poderá ter unha licenza independente, sexa esta de copyright ou non.